Általános Szerződési Feltételek

I. Általános információk, alkalmazási terület
(1) A Lignomat Kft valamennyi ajánlatára, szállítására és egyéb szolgáltatására vonatkozóan kizárólag a jelen „Általános Szerződési Feltételek” dokumentumban rögzítettek érvényesek. A megrendelő eltérő vagy másként megfogalmazott üzleti feltételei csak akkor képezhetik a szerződés tartalmát, ha azt írásban előzetesen Lignomat Kft magára nézve elfogadja, és a szerződésbe beemeli. Az ÁSZF pontjai a megrendelővel kapcsolatos valamennyi jövőbeni ajánlatra, szállításra és egyéb szolgáltatásra érvényesek, akkor is, ha erről nem születik újabb kifejezett megállapodás.
(2) Lignomat Kft megrendelői számára az ÁSZF tartalmának megismerését a szerződéses jogviszony létesítését megelőzően saját honlapján (www.lignomat.hu) lehetővé teszi és biztosítja. A jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát Lignomat Kft fenntartja. A módosítások szövege a cég honlapján kerül megjelentetésre kerül és mindenki számára elérhető. A módosítások hatálya a szövegben feltüntetett dátumtól válnak érvényessé, vagy amennyiben ilyen dátum nincs rögzítve, úgy a megjelenés napjától válik hatályossá.
(3) Lignomat Kft kijelenti, hogy az ÁSZF hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások Magyarországon történő forgalmazására jogosult.

II. Szerződéses dokumentumok, szerződéskötés, ügyfél tájékoztatási kötelezettségei
(1) A Lignomat Kft által kiadott ajánlatok változtatási jogát fenntartja és azok nem kötelező érvényűek, kivéve, ha azokat írásban kifejezetten kötelező érvényűnek jelölte meg, vagy meghatározott elfogadási határidőt tartalmaznak. Ez akkor is igaz, ha rajzokat, terveket, katalógusokat, mintákat, költségterveket és egyéb dokumentumokat, illetve esetlegesen szoftvereket bocsájtottak megrendelő rendelkezésére.
(2) Egy szerződés a Lignomat Kft által kötelező érvényűen megjelölt vagy meghatározott elfogadási határidővel rendelkező írásbeli ajánlata megrendelő által a megadott határidőn belül történő aláírásával jön létre; egyéb esetben csak az írásos megrendelés-visszaigazolással vagy egy írásbeli szerződés kétoldalú aláírásával.
(3) Minden a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően megrendelő rendelkezésére bocsájtott rajz, terv, katalógus, minta, költségterv, egyéb dokumentáció, illetve szoftver esetén a Lignomat Kft minden tulajdonjogot, szerzői jogot és ipari tulajdonjogot fenntart (beleértve e jogok bejelentési jogát is). A nevezett dokumentumok, különösen az ajánlatok és megrendelés-visszaigazolások, valamint a szoftverek bizalmasan kezelendők, csak a szállító és a megrendelő között létrejött szerződés megkötéséhez és megvalósításához használhatók (rendeltetésszerű cél), azok csak és kizárólag harmadik fél számára előzetes írásbeli jóváhagyással tehetők elérhetővé. A titoktartási kötelezettség és a rendeltetésszerű célon kívüli használat tilalma akkor is érvényes, ha nem jön létre szerződés és a szállítási szerződés lejártát követően is érvényben marad függetlenül attól, hogy a szerződés miként szűnt meg.
(4) Amennyiben a Lignomat Kft és az megrendelő között nem jön létre szerződéskötés, a megrendelő számára már átadott dokumentumokat és szoftvereket a Lignomat Kft kérésére teljes egészében vissza kell szolgáltatni. Megrendelő köteles biztosítani és igazolni felénk írásban, hogy nem rendelkezik róluk másolatokkal, leiratokkal, filmekkel, különböző adathordozókon mentésekkel és harmadik félnek sem adta át őket. A Lignomat Kft által visszakért dokumentumok és szoftverek esetén megrendelő visszatartási joga – a jogalaptól függetlenül – kizárt.
(5) Megrendelő a szerződéskötést megelőzően írásban tájékoztat bennünket, amennyiben a kért szállítási tételt
– nem kizárólag a szokásos használatra kell alkalmassá tenni,
– szokatlan körülmények között vagy olyan körülmények között kívánják használni, melyek nagyobb igénybevételt jelentenek vagy különleges egészségügyi, biztonsági vagy környezeti kockázatot jelentenek,
– szokatlan anyag feldolgozására kívánják használni.
(6) A szállítási tétel meghatározott felhasználásra való alkalmasságára vonatkozó garancia csak akkor áll fenn, ha ezt a szerződésben szerződő felek írásban rögzítették.

III. A szállítás terjedelme, módosítási jog fenntartása
(1) A szállító teljesítési kötelezettségének tartalmát és terjedelmét kizárólag a(z)
• általa kötelező érvényűen megjelölt vagy meghatározott elfogadási határidővel rendelkező írásbeli ajánlat
• írásos megrendelés-visszaigazolás
• mindkét fél által aláírt írásbeli szerződés
tartalma határozza meg. Minden a szállítási tételre vonatkozó katalógusokban, termékleírásokban, adatlapokon, terveken, nem kötelező érvényű ajánlatokban, rajzokon, specifikációkban szereplő adat, különösen, ami a rendelkezésre állásra vonatkozó adatokat, teljesítési adatokat, mennyiséget, méreteket, alkalmazást, színt stb. érint, nem kötelező érvényű; csak akkor válnak a szerződés jogilag kötelező érvényű részévé, ha és amennyiben a(z) (i) szállító által kötelező érvényűen megjelölt vagy meghatározott elfogadási határidővel rendelkező írásbeli ajánlat, (ii) írásos megrendelés-visszaigazolás, (iii) a mindkét fél által aláírt írásbeli szerződés kifejezetten hivatkozik rá; az adatok és tulajdonságok minden esetben csak akkor tekinthetők garantált tulajdonságoknak, ha azokat írásban kifejezetten ilyenként jelölik.
(2) Bizonyos szállítási tételek „tapio ready” tételként szállíthatók. Ez azt jelenti, hogy ezek a szállítási tételek olyan eszközzel vannak felszerelve, amely műszakilag lehetővé teszi a szállítási tétellel kapcsolatos olyan ajánlatok használatát, melyek „tapio” digitális platformon érhetőek el. Ez nem jelenti azt, hogy a megrendelő automatikusan igényt tarthatna a tapio platformon található ajánlatok használatára. Ennek feltétele megrendelő regisztrációja a tapio platformon, ügyfél azonosítása a platform üzemeltetője által, konkrét, a szállítási tételre előirányzott ajánlat megszerzése, valamint a szállítási tétel megfelelő aktiválása. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a „tapio ready” funkcióval csupán az érhető el, hogy a szállítási tétel bekapcsolásakor automatikusan felveszi a kapcsolatot a tapio platform közvetítőjével, hogy a szállítási tétel gépszáma alapján ellenőrizze, hogy esetében egy a tapio platformon található ajánlat használatát már jóváhagyták-e.
(3) Minden további megállapodás és szerződéskiegészítés/- módosítás csak akkor érvényesek, ha és amennyiben a szállító írásban visszaigazolta őket.
(4) Amennyiben a szállítási szerződés futamideje alatt az alkalmazandó jog vagy a technika állása változik, emiatt pedig a szállítási és teljesítési terjedelem módosítása szükséges, Lignomat Kft tájékoztatja a megrendelőt. Amennyiben a szállítási és teljesítési terjedelem módosítása ezt követően törvényileg ajánlott vagy a megrendelő kéri azt, szerződés módosítást aláírására kerül sor. Ebben az esetben szállító igényt tarthat a szerződésben rögzített ütemterv meghosszabbítására, továbbá a megrendelő által kért módosítások többletköltségének megtérítésére. Szállító haladéktalanul tájékoztatni fogja megrendelőt a keletkező határidőt és költségeket érintő változásokról és kiegészítő ajánlatot készít. A szállító nem kötelezett a teljesítésre mindaddig, amíg a kiegészítő ajánlatról megegyezés nem születik, az nem kerül aláírásra.
(5) Lignomat Kft fenntartja a konstrukciós és anyagokat érintő módosítások jogát, amennyiben a szállítási tétel szokásos vagy a szerződésben feltételezett használata jelentősen megnehezül, és a módosítás megrendelő számára ésszerű.
(6) A megrendelés alapján készült szállítási tételek, illetve azon tételek esetén, melyek nem sorozatgyártásból származnak (speciális konstrukciók), az idevonatkozó dokumentáció eltérhet a használt standard dokumentációtól. Különösen a dokumentáció terjedelme, formája és tartalma lehet eltérő.

IV. Árak, fizetés
(1) Az árak írásos megállapodás (szerződés) hiányában ex works (Intcoterms 2010) értendők. Nem tartalmazzák a járulékos költségeket, mint a csomagolás, szállítás, biztosítás, illetve forgalmi adó, és bármely más adót és járulékot. A csomagolási, szállítási, illetve megrendelő által kifejezetten kért biztosítási költségeket a költségek valódi keletkezési időpontjában érvényes áron szállító külön felszámítja.
Amennyiben kivételes esetben Lignomat Kft vállalja a szállítási tétel kirakodását és telepítési helyére mozgatását, úgy külön a megállapodott áron követelheti az ügyféltől a kirakodás és bepakolás ténylegesen felmerült költségeinek kiegyenlítését. Amennyiben a helyszíni telepítést, szerelést és üzembe helyezést is vállalja, a szállítmány vonatkozásában a megállapodott áron – ha írásban nem születik eltérő megállapodás – megrendelő viseli a telepítés, szerelés és üzembe helyezés valamennyi költségét a megvalósulás / teljesítés időpontjában érvényes árlista alapján.
(2) Az ajánlatban szereplő árak csak az adott eseti megbízásra vonatkoznak. Fix ár rögzítéséhez kifejezett írásos megállapodás szükséges.
(3) Amennyiben szerződéskötést követően megrendelő úgy dönt, hogy a megbízás végrehajtását egy olyan lízingtársaságon keresztül végzi, mellyel Lignomat Kft nincs állandó üzleti jogviszonyban, szállítónak jogában áll a nettó megrendelési érték 3 %-os mértékéig átalánypótlékot bekérni a megrendelőtől, ez az összeg maximum 10.000 € lehet.
(4) A megrendelővel írásban megállapodott fizetési feltételek érvényesek. Amennyiben nem születik kifejezetten ettől eltérő írásos megállapodás, szállítónak jogában áll a szállítási tétel anyagköltségére előleget kérni ügyféltől, illetve a munkafolyamatokat követő fizetést kérni. Szállítás előtt a szerződéses ár legalább 90 %-át előleg bekérő levél(ek) alapján meg kell fizetnie. A fizetést olyan pénznemben kell teljesíteni, mely az ajánlatban, illetve a megrendelés visszaigazolásban szerepel. Amennyiben nem születik ettől eltérő írásos megállapodás, a számlákat a kiállítástól számított 8 napon belül teljes egészében kell kiegyenlíteni.
(5) A fizetést költségmentesen és levonások nélkül kell a számlán feltüntetett bankszámla számra átutalni. Függetlenül a fizetőeszköz fajtájától a fizetés csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a teljes összeg visszavonhatatlanul jóváírásra kerül a szállító számláján.
Valamennyi a fizetőeszköz megválasztásából eredő költség ügyfelet terheli.
(6) Amennyiben megrendelő elmulasztja a vételárat a számla kiállításától számított 8 napon belül vagy egy ettől eltérő, írásban kifejezetten megállapodott fizetési határidőn belül megfizetni, figyelmeztetés nélkül és az egyéb jogorvoslat lehetőségét fenntartva az Államháztartási Törvényben meghatározott mindenkori Jegybanki alapkamat kétszeresét tartalmazó kamatot követelhet a szállító. A magasabb kárérték keletkezésének bizonyítására szállító minden jogot fenntart. A VI. (1) bekezdésben nevezett jogokat ez nem érinti.
(7) A vevő általi elszámolás (összevezetés) csak a vevő általunk elismert vagy jogerősen megállapított jogi követelései tekintetében megengedett. Megrendelő bármely visszatartási joga így kizárt.
(8) Részletfizetésről szóló megállapodás esetén a teljes fennmaradó tartozás, beleértve valamennyi még nem esedékes részletet is, azonnal esedékessé válik, ha ügyfél
a) egy részlettel 14 napos késedelembe kerül vagy
b) legalább egy részlettel teljes egészében vagy részben késedelembe került és a hátralék a vételár legalább 10 %-át teszi ki vagy
c) fizetései megszűntek vagy vagyona kapcsán végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult ellene.
Az esedékessé vált fennmaradó tartozás vonatkozásában ügyfél köteles az Államháztartási Törvényben meghatározott mindenkori Jegybanki alapkamat kétszeresét tartalmazó kamatot fizetni.

V. Szállítási határidő, szállítási késedelem, ellehetetlenülés, hitelképességi kétségek, a szállítási tétel átvétele
(1) A szállítási határidőben szerződéses felek állapodnak meg. A szállítási határidő betartásának feltétele valamennyi a megrendelő által beszerzendő dokumentum időben történő beszerzése, továbbá a megrendelő részéről megválaszolandó valamennyi műszaki és értékesítési kérdés megválaszolása, valamint a kért kivitelezéshez meghatározandó részletek teljes tisztázása, beleértve a tervek megrendelő részéről történő jóváhagyását is. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek időben, a határidők és időpontok szállító részéről arányosan meghosszabbításra kerülhetnek. A szállítási határidőbe nem számít bele az az időszak, melyben a megrendelő a megállapodott fizetés tárgyában hátralékban van, tehát a szállítási határidő azon időszakkal meghosszabbodik.
(2) Ettől eltérő, kifejezett írásbeli megállapodás hiányában a szállítási határidő betartásra kerül, ha a szállítás lehetőségét a szállítási határidőn belül szállító jelzi megrendelő felé vagy a szállítási tétel elhagyta a gyárat.
(3) A szállítási határidő arányosan meghosszabbodik, ha a szállítási kötelezettség szállítón kívül álló okból és szerződéskötéskor szállító részéről nem prognosztizálható akadályok miatt nem, vagy nem időben tud eleget tenni. A szállítón kívül álló akadályok körébe tartozik különösen amennyiben a beszállítók nem határidőre és nem szabályszerűen szállítanak, a vis maior helyzet, illetve hatósági engedélyek megszerzésének késedelme. Az akadályok fellépéséről és elhárulásáról a lehető leghamarabb tájékoztatást kap a megrendelő. Amennyiben az akadály hat hónapnál tovább fennáll vagy bizonyos, hogy hat hónapnál tovább fog tartani, mind a megrendelő, mind a Lignomat Kft jogosultak a szerződés felbontására. Minden ilyen esetben bármely kártérítési felelősség a megrendelővel szemben kizárt.
(4) Amennyiben a késedelmet olyan körülmény okozza, melyért vétkesen a szállító fél felel, a megrendelő fél további nyolc naptári héten belül jogosult a szerződéstől visszalépni, amennyiben sikertelenül tűzött ki írásban legalább 90 napos, méltányos póthatáridőt. Amennyiben a határidőn belül nem él írásban jogával vagy a visszalépési nyilatkozat beérkezése előtt szállítás történik, megrendelő elveszíti a jelen szerződéstől való visszalépési jogát (=hatálytalanná válik).
(5) Bármely más a szállítási késedelemből eredő szerződéses vagy szerződésen kívüli igény, nevezetesen bármely felelősségi vagy kártérítési igény, függetlenül attól, hogy a Lignomat Kft. felel érte vagy sem, kizárt.
(6) A megrendelő részleges ellehetetlenülés esetén csak akkor léphet vissza a szerződéstől, ha a részleges teljesítés számára igazolhatóan érdektelen. Amennyiben ez nem áll fenn, ügyfél köteles megfizetni a részteljesítésre vagy részszállításra jutó szerződéses árat. Amennyiben az ellehetetlenülés az átvétel késedelme vagy a megrendelő hibájából alakul ki, köteles a teljes ellenszolgáltatást megfizetni. Amennyiben az ellehetetlenülésért sem a szállító, sem a megrendelő nem felelnek, a szállítónak jogában áll az általa teljesített munka megfelelő részének díjazására. Egyéb nyilatkozat hiányában a XII. szakasz érvényes.
(7) Amennyiben szerződéskötést követően olyan körülményről szerez tudomást a szállító, mely jogosan kétségbe vonja a megrendelő fizetőképességét vagy hitelképességét, s mely alapján a megkötött szerződésből eredő fizetési igénye veszélybe kerülhet, szállító jogosult a teljesítést addig megtagadni, amíg a megkötött szerződésből eredő fizetés meg nem történik vagy a fizetésre biztosítékot nem kap, és a megrendelő a Lignomat Kft-vel szemben esetlegesen fennálló más tartozásait kiegyenlítette.
(8) Ettől eltérő írásos megállapodás hiányában a megrendelő köteles a szállítási tételt a készrejelentést követő tíz napon belül átvenni. Amennyiben ezen időpontot több, mint öt nappal túllépi, ez jelentős szerződésszegésnek minősül, mely – egyéb jogorvoslat lehetőségét fenntartva – feljogosítja a szállítót arra, hogy a szállítási tétel megrendelőnek történő leszállítását, és az ahhoz kapcsolódó egyéb teljesítéseket a megrendelő költségére elvégezze.
Az át nem vett szállítási tétel nincs hatással a megrendelő vételárfizetési kötelezettségére. A szállítónak joga van a megrendelőnek történő leszállítás helyett másként is rendelkezni a szállítási tételről és a megrendelőnek egy arányosan meghosszabbított határidőn belül pót szállítási tételt szállítani. A szállító a VI. szakasz szabályait a késedelmes átvétel tárgyában is fenntartja.

VI. Késedelmes átvétel, a szállítási határidő kitolása ügyfél kérésére
(1) Amennyiben a megrendelő a szállítási tétel átvételével vagy a vételár fizetésével késedelembe kerülne, egy rövid póthatáridő kitűzésével a szállító visszaléphet a teljesítéstől és/vagy kártérítést követelhet a teljesítés helyett. Teljesítés helyett kártérítési igény érvényesítése esetén bizonyítás nélkül kártérítést követelhet a szállító
– a vételár 20 %-os mértékében, amennyiben a szállítási tétel esetén sorozat- vagy szabvány termékről van szó, vagy
– a vételár 100 %-os mértékében, amennyiben a szállítási tétel esetén egyedi gyártásról van szó a megrendelő speciális igényei szerint.
Szállító továbbra is fenntartja a magasabb kárérték bizonyítási és érvényesítési jogát. A kártérítés megállapítására vonatkozó törvényi szabályozások is érvényben maradnak, amennyiben a szerződés a szállító részéről már teljes egészében teljesítésre került.
(2) A szállító továbbá jogosult a megrendelő késedelmes átvétele esetén a keletkező többletköltségeket, különösen a raktározási, szállítási, anyagmozgatási és egyéb költségeket felszámítani. Amennyiben a szállítási tételt harmadik félnél raktározásra, jogosult a szállító a megrendelőtől a harmadik fél által kiszámlázott raktározási költséget, illetve a raktározási helyre történő szállítás költségeit is követelni. Amennyiben a szállító a szállítási tételt saját helyiségében tárolja, jogosult bizonyítás nélkül a késedelmes, illetve halasztott átvétel minden megkezdett napja után a vételár 0,1 % mértékében raktározási díjat, maximum azonban összesen a vételár 5 %-át követelni a megrendelőtől, a magasabb kárérték bizonyításának jogát fenntartva.
(3) Késedelmes átvétel vagy a vételár késedelmes fizetése esetén a teljesítés mellett kártérítést követel a szállító a megrendelőtől vagy amennyiben a kiszállítás a megrendelő kérésére tolódik el, a korábbi bekezdés értelmében ugyancsak jogosult a szállító a többletköltségek megfizetését követelni a megrendelőtől, különösen, ami a raktározás költségeit illeti.

VII. Szállítás, a kockázat átruházása és biztosítás
(1) Szállító részéről a részszállítás akkor megengedett, ha szerződő felek ezt nem zárták ki írásban.
(2) Kifejezetten ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában a szállítás mindig „ex works” történik az Incoterms (2010) alapján, így valamennyi szállítási, biztosítási és vámköltséget a megrendelő viseli, és a kockázat abban az időpontban kerül át a megrendelőhöz, amikor a szállítási tétel gyártónál szállításra kész.
(3) Kifejezetten ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában a szállítás akkor is „ex works” történik az Incoterms (2010) alapján, ha a szállítást a Lignomat Kft szervezi és/vagy a szerződés alapján, a rendeltetési helyen a telepítést, szerelést és/vagy üzembe helyezést elvégzi.
(4) Amennyiben „ex works” szállítás (az Incoterms (2010) alapján) helyett más szállítási feltételekről állapodnak meg, különösen Incoterms megállapodások esetén, így ettől kifejezetten eltérő írásbeli megállapodás hiányában itt is érvényes, hogy a kockázat legkésőbb abban az időpontban kerül át a megrendelőhöz, amikor a szállítási tárgy a gyártó telephelyét elhagyja.
(5) Amennyiben a szállítási tétel küldése, illetve szállítása olyan körülmények miatt tolódik, melyekért nem a Lignomat Kft felel, a kockázat függetlenül a megállapodott szállítási feltételektől a készre jelentésről szóló tájékoztatással átszáll a megrendelőre.
(6) A megállapodott szállítási feltételektől függetlenül – amennyiben a megrendelés-visszaigazolás nem tartalmazza kifejezetten írásban – a szállítási tétel lerakodása, illetve szállítása a rakodási helytől a rendeltetési helyre a megrendelő feladata.
(7) A megrendelő kérésére és költségére valamennyi küldeményt biztosítja a Lignomat Kft a kockázat átruházásától a teljes vételár megfizetéséig. Kár esetén a biztosításból eredő, a megrendelő szerződéses teljesítéseivel szemben fennálló követelésekről (beleértve a biztosítási díj visszatérítését) azonnal lemond a megrendelő javára.
Amennyiben a megrendelő nem kéri, hogy ilyen biztosítást kössön a szállító, a megrendelő köteles a szállítási tételt a kockázat átruházásától a teljes vételár megfizetéséig új értéken biztosítani. Amennyiben a megrendelő a szerződéskötést követő legkésőbb 10 napon belül nem igazolja, hogy nevében és költségére ilyen biztosítást kötött, jogosult a Lignomat Kft a megrendelő költségére a nevezett biztosítási szerződéseket megkötni, amihez a megrendelő ezúton visszavonhatatlan felhatalmazását adja.

VIII. Szerelések és beüzemelés előkészítése
(1) Amennyiben a szállító a megrendelővel kifejezetten és írásban megállapodik a szállítási, telepítési, szerelési, és/vagy üzembe helyezési szolgáltatásokról és ezekkel kapcsolatban időpontokat is meghatároz, a megrendelő saját költségére köteles a munkavégzés helyén minden jogszabályban meghatározott munkavégzéshez szükséges intézkedést időben meghozni, hogy az előirányzott feladatok végrehajthatók legyenek. A megrendelő különösen köteles a munkavégzés helyén időben rendelkezésre bocsájtani:
– minden föld-, építési- és egyéb szektoridegen mellékmunkát, beleértve az ahhoz szükséges szakembert és segédmunkást, építőanyagot és szerszámot,
– a telepítési tervben előírt és rögzített alapot,
– a telepítéshez, szereléshez és üzembe helyezéshez szükséges tárgyakat és anyagokat, úgy, mint állványok, emelőeszközök, kenőanyagok és üzemanyagok stb.,
– elektromos csatlakozókat, elektromos energiát, vizet, sűrített levegő csatlakozást, elszívást és megfelelő világítást,
– a megfelelő számban és időtartamban szükséges segédmunkásokat,
– a gépelemek, berendezések, anyagok, szerszámok stb. tárolásához megfelelő méretű, alkalmas, száraz és zárható helyiségeket, a Lignomat Kft munkatársai számára pedig megfelelő munkavégzési és tartózkodási helyeket, beleértve a megfelelő higiéniai helyiségeket is; a megrendelő a Lignomat Kft tulajdonát képező és a munkatársaink védelmére az építési területen általánosan olyan intézkedéseket köteles hozni, melyeket saját tulajdona és személyzete védelmében tenne.
– A megrendelő köteles biztosítani a szerelés helyszínén a jogszabályban előírt munkavégzéshez szükséges környezeti hőmérsékletet.
– védőruházatot és védőeszközöket, melyek a munkavégzés helyének esetleges különleges körülményei miatt szükségesek.
(2) A megrendelő köteles a munkavégzés megkezdése előtt felszólítás nélkül a Lignomat Kft rendelkezésére bocsájtani a rejtetten vezetett áram-, gáz- és vízvezetékek vagy hasonló létesítmények helyét, valamint a szükséges statikus adatokat.
(3) Amennyiben a megrendelő előkészítő intézkedései nem felelnek meg a megállapodott követelményeknek, a Lignomat Kft-nek jogában áll a munkákat megtagadni vagy felfüggeszteni addig, amíg a szerződésben rögzített állapot bekövetkezik, ez különösen igaz, ha a szállított berendezés telepítésére szolgáló alap nem az átadott telepítési tervnek megfelelő. Amennyiben a megrendelő meg akarja akadályozni a Lignomat Kft-t abban, hogy az előirányzott biztonsági létesítményeket, különösen biztonsági kerítéseket stb. ne helyezze el, jogában áll a Lignomat Kft-nek a szállítási tételt üzemen kívül helyezni.
(4) Amennyiben a megrendelő felel azért, hogy az előirányzott munkákat nem, nem teljesen vagy nem a megfelelő időben teljesíti a szállító, a Lignomat Kft-nek jogában áll a késlekedés időtartamában és/vagy a határidő átlépése esetén minden munkanapra a nettó megbízási díj 0,1 %-át, maximum azonban a nettó megbízási díj 10 %-át kötbérként követelni. A Lignomat Kft-nek jogában áll bármely a kötbéren túlnyúló kárt bizonyítani és ezért kártérítést követelni, különösen, ami azon többletköltségek megtérítését illeti, melyek a feleslegesen megtett utak és munkatársak eredménytelenül eltelt, illetve szükséges többletmunkaideje miatt keletkezett. A kár megállapításakor a Lignomat Kft munkatársainak többletmunkája és a felesleges utak többletköltségei vonatkozásában mindig a Lignomat Kft. érvényben lévő szerelési árlistájának díjait kell alkalmazni.

IX. Tulajdonjog fenntartása, ideiglenes visszavonási jog
(1) A szállítási tétel a IV. szakasz értelmében a vételár teljes megfizetéséig a tulajdonjog a Lignomat Kft-n marad. A szállítási szerződés megkötésével a megrendelő felhatalmazza a Lignomat Kft-t arra, hogy a tulajdonjog fenntartását az alkalmazandó jogszabályi előírásokkal összhangban, a megrendelő költségére, a szükséges formában közhiteles nyilvántartásokban, könyvekben vagy hasonló dokumentumokban bejegyezze vagy nyilvánosságra hozza. (Közjegyzői hiteles ingó jelzálog nyilvántartás)
(2) A megrendelő köteles valamennyi olyan szükséges intézkedést meghozni, mely a tulajdonjog fenntartásának megszerzését szolgálja. Amennyiben megszegi jelen kötelezettségét, jelentős szerződésszegésről van szó.
(3) A tulajdonjog fenntartásának fennállása alatt a megrendelő számára tilos a szállítási tétel elzálogosítása vagy biztosítékként történő átruházása, illetve tovább értékesítése és átruházása éppúgy, mint a szállítási tétel bérbeadása vagy más módon történő átengedése harmadik fél számára a Lignomat Kft előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. A megrendelő köteles a szállítási tételt gondosan kezelni, továbbá köteles a Lignomat Kft-t haladéktalanul írásban tájékoztatni harmadik fél zálogosításáról, elkobzásáról vagy egyéb rendelkezéséről vagy beavatkozásáról, amennyiben az a szállítási tételre vonatkozó jogok elvesztéséhez vezethetnek.
(4) Késedelmes fizetés esetén vagy ha a megrendelő egyéb lényeges szerződéses kötelezettségeket szeg meg, a Lignomat Kft jogosult a szállítási tétel ideiglenes visszavételére, amíg a vételár hátralék, illetve egyéb fizetési kötelezettség nem kerül megfizetésre, illetve meg nem szűnik a lényeges szerződéses kötelezettség megszegése. A visszavételi jog gyakorlása nem jelenti a szerződéstől való visszalépést.
(5) A (4) bekezdésben szabályozott ideiglenes visszavételi jog helyett fizetési késedelem esetén a Lignomat Kft jogosult a négy hetes felmondási határidő lejárta után a szállítási tételt különösen távoli elérés útján (remote elérés) leállítani, amíg a hátralék és egyéb fizetési kötelezettség kifizetésre kerül.
(6) A tulajdonjog fenntartásáról szóló megállapodás a VII. szakasz szerinti, kockázat átruházásáról szóló meghatározásokat nem érinti.

X. Átvételi ellenőrzés, átvétel
(1) A szerződő felek különösen telepítési és szerelési munkák végrehajtása esetén írásban megállapodhatnak, hogy a szállítási tétel szerződésszerűségét egy közös átvételi ellenőrzés során állapítják meg. Amennyiben az átvételi ellenőrzést a szállítási tétel megrendelő munkatársai által történő kezelésével valósítják meg, a megrendelő gépkezelőjének megfelelő know-how-val és tapasztalattal kell rendelkeznie a szállított gép vonatkozásában. Amennyiben a szállítási tétel nem felel meg az átvételi ellenőrzés során az írásban megállapodott átvételi kritériumoknak, a Lignomat Kft-nek jogában áll közvetlenül ezt követően újabb átvételi ellenőrzést végezni a szállítási tétel vonatkozásában, kizárólag a Lignomat Kft munkatársainak kezelésével. Amennyiben a szállítási tétel eszerint megfelel az átvételi kritériumoknak, megrendelőnek el kell ismernie a szállítási tétel átvételét.
(2) Az átvételi ellenőrzés költségeit (beleértve a mintaanyagokat és segédanyagokat is) a megrendelő viseli. A megrendelőnek megfelelő mennyiségben rendelkeznie kell a megállapodott tesztanyaggal az átvételi eljárásra. A Lignomat Kft munkatársainak költségeit viseljük.
(3) Az átvételi ellenőrzésről írásos jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél köteles aláírni. A szállítási tétel esetleges hibáit fel kell jegyezni.
(4) A szállítási tételt átvételre kerül, ha
– a szállítási tétel nem vagy nem jelentős hibákat vagy mennyiségi eltéréseket mutat vagy
– az átvételi ellenőrzésre a megrendelő hibájából nem kerülhetett sor vagy
– a megrendelő már üzembe helyezte a szállítási tételt.
(5) Amennyiben az átvételi ellenőrzés során fény derül a szállítási tétel hibáira, a következő XI. szakasz, különösen az (5) bekezdés meghatározásai érvényesek.

XI. Hibabejelentés és jótállás
(1) A Megrendelő csak akkor tagadhatja meg a szállítási tétel leszállítását, illetve átvételét, ha a szállítási tétel nyilvánvalóan és jelentős hibákat mutat, vagy jelentős mennyiségi eltérés mutatkozik. Az ilyen megtagadás mindenképp haladéktalanul, írásban, indoklással adható le. Ilyen összefüggésben a megrendelő tud róla, hogy az egyedi gyártású berendezések alkalmazhatósága csak bizonyos bejáratási időt követően érhető el.
(2) A megrendelő köteles – amennyiben nem született arról írásos megállapodás, hogy közös átvételi ellenőrzésre kerül sor (X. bekezdés) – a szállítási tételt és/vagy dokumentumokat közvetlenül azok megszerzése után megvizsgálni és a szállítási tétel és/vagy dokumentumok észlelhető hibáit haladéktalanul, legkésőbb azonban a beszerzést követő 7 naptári napon belül írásban jelenteni a szállító felé, pontosan megjelölve a hibákat. Amennyiben az átvételi ellenőrzésről írásban megállapodtak (X. szakasz), a vizsgálatnak és kifogástételnek azon napon meg kell történnie, melyen az átvételi ellenőrzés történt vagy – amennyiben arra a megrendelő hibájából nem került sor – melyen történnie kellett volna. Amennyiben a megrendelő már az írásban megállapodott átvételi ellenőrzést megelőzően üzembe helyezi a szállítási tételt, a kifogástételre az üzembe helyezést követő maximum 7 naptári napon belül van lehetőség. Megrendelő elveszti azon jogát, hogy a szállítási tétel és/vagy dokumentumok vizsgálat során feltárt hibáira hivatkozzon, ha írásban nem jelzi azokat a Lignomat Kft felé a nevezett határidőkön belül és nem nevezi meg pontosan a hibák fajtáját, függetlenül attól, hogy a jelen követelmények be nem tartása vonatkozásában a megrendelő milyen okokat ad meg. Megrendelő írásos hibabejelentését a nevezett határidőkön belül el kell küldeni, illetve legkésőbb az írásban megállapodott átvételi ellenőrzés végéig Lignomat Kft-nek átadni; továbbá az is szükséges, hogy a határidőben megküldött hibabejelentés valóban be is érkezzen.
(3) A rejtett hibákat haladéktalanul, legkésőbb azonban a feltárásukat követő 7 naptári napon belül írásban jeleznie kell. Megrendelő elveszti a rejtett hibákra való hivatkozási jogát, ha nem jelzi azokat írásban a nevezett határidőkön belül és nem nevezi meg pontosan a hibák fajtáját, függetlenül attól, hogy a jelen követelmények be nem tartása vonatkozásában a megrendelő milyen okokat ad meg. Az írásos hibabejelentését a feltárást követő 7 naptári napon belül el kell küldeni; továbbá az is szükséges, hogy a határidőben megküldött hibabejelentés a Lignomat Kft felé valóban be is érkezzen.
(4) Amennyiben a megrendelő hibabejelentését követően a szállítási tétel hibája nem megállapítható, a megrendelő köteles megtéríteni a szállítási tétel vizsgálatával összefüggésben keletkezett költségeket.
(5) A szállítási tétel vagy dokumentumok hibája esetén a Lignomat Kft-nek jogában áll szabad mérlegelése alapján utólagos javítással vagy pótszállítással elhárítani azt. Amennyiben a megrendelő nem adja meg ezt a lehetőséget, úgy a Lignomat Kft nem felel az ebből eredő következményekért. Amennyiben a szállítási tétel vagy dokumentumok hibája méltányos határidőn belül nem hárítható el utólagos javítással vagy pótszállítással, a megrendelő – egy további, legalább 90 napos, írásos, méltányos póthatáridő eredménytelen kitűzését követően – követelheti a szállítási tétel csökkent értékének megfelelő vételárcsökkentést. A megrendelő a szállítási tétel vagy dokumentumok hibája esetén nem jogosult az árcsökkentés helyett a szerződés felbontását követelni. A megrendelő a Lignomat Kft-vel szembeni valamennyi egyéb hibajoga, követelése és hibaelhárítási joga, bármely felelősségi és kártérítési igénye, illetve minden más szerződéses vagy szerződésen kívüli igénye a törvényes kereteken belül kizárt.
(6) Ettől eltérő írásos szerződéses megállapodás esetén hibáról nem beszélhetünk akkor, ha a szállítási tétel az érvényes műszaki és egyéb normáknak nem felel meg, vagy ha a szállítási tétel nem alkalmas a meghatározott célra.
(7) Nem beszélhetünk hibáról a megállapodott tulajdonságtól való csupán csekély eltérés esetén, a használhatóság csupán jelentéktelen károsodása esetén, a szállítási tétel nem megfelelő vagy nem szakszerű használata esetén, a megrendelő vagy a Lignomat Kft által nem megbízott harmadik fél hibás szerelése, illetve üzembe helyezése esetén (különösen ha kopó alkatrészekről van szó), a szállítási tétel hibás vagy hanyag kezelése esetén, nem megfelelő karbantartási intézkedések esetén, megrendelő vagy harmadik fél által végzett módosítások vagy bővítések és az abból eredő következmények esetén, nem megfelelő üzemanyagok és csereanyagok, hiányos építési munkák nem megfelelő építési alap, vegyi, elektrokémiai, elektromos vagy elektronikus hatások esetén, amennyiben azok nem a Lignomat Kft hibájából erednek. Amennyiben a megrendelő vagy harmadik fél szakszerűtlen utójavításokat végez, az ebből eredő károkért a Lignomat Kft nem vállal felelősséget. Ugyanez igaz a szállítási tételen előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül végzett módosítások esetén is.
(8) A vonatkozó jogszabályok alapján dologi és jogi hibákból eredő igények érvényesítésének elévülési határideje – amennyiben az törvényileg megengedett – a törvényi szabályozástól eltérően a szállítási tétel megrendelő általi átvételétől számított 12 hónapra korlátozódik. Amennyiben az átvételi vizsgálatról írásbeli megállapodás született, az elévülés határideje attól a naptól számított 12 hónap, melyen az átvételi ellenőrzés történt vagy – amennyiben arra a megrendelő hibájából nem került sor – melyen történnie kellett volna, legkésőbb azonban az a nap, melyen a megrendelő a szállítási tételt üzembe helyezte. A szállító által végrehajtott utólagos javítások vagy pótszállítások esetén a dologi és jogi hibákból eredő igények érvényesítésének elévülési határideje ugyanakkor van, mint amikor a szállítási tétel vonatkozásában a bekezdés szerint érvényes elévülési határidő lejár. Ezek a határidők ugyanúgy vonatkoznak az esetleges dologi és jogi hibákból eredő szerződésen kívüli igényekre is. Az igények érvényesítésének feltétele a korábbi (2) és (3) bekezdésben jelzett időben tett, előzetes hibabejelentés.
(9) Amennyiben nem születik kifejezetten ettől eltérő írásbeli megállapodás, a szállító köteles a szállítási tételt harmadik fél ipari tulajdonjogától és szerzői jogától mentesen szállítani. Amennyiben a szállítási tétel rendes felhasználása az ipari tulajdonjog vagy szerzői jog megsértéséhez vezet, a Lignomat Kft költségére megszerzi a további felhasználás jogát a megrendelő számára vagy a szállítási tételt a megrendelő részéről elfogadható módon úgy módosítja, hogy a tulajdonjog sértése ne álljon fenn. Amennyiben ez megfelelő gazdasági feltételek vagy méltányos határidő mellett nem lehetséges, a megrendelő jogosult a szerződéstől visszalépni és követelheti a vételár visszafizetését. A nevezett feltételek mellett a Lignomat Kft-t is megillet a szerződéstől való visszalépés joga.
(10) A XI. szakasz (9) bekezdésben nevezett kötelezettségek a tulajdonjog vagy szerzői jog megsértése esetén hatályosak. Valamennyi egyéb hibajog, megrendelő hibaelhárítási joga és követelése, bármely felelősségi vagy kártérítési igény, illetve megrendelő minden további szerződéses és szerződésen kívüli szállítóval szemben támasztott igénye a törvény által megengedett mértékben kizárt.
A XI. szakasz (9) bekezdésben nevezett kötelezettségek továbbá csak akkor érvényesek, ha
– megrendelő haladéktalanul írásban tájékoztat az érvényesített tulajdonjog- vagy szerzői jogsértésről,
– megrendelő megfelelő terjedelemben, saját költségére segíti a Lignomat Kft-t az érvényesített igények elhárításában, illetve lehetővé teszi a XI. szakasz (9) bekezdés szerinti módosítási munkák végrehajtását,
– a szállító fenntarthatja a jogot minden elhárítási intézkedésre, beleértve a bíróságon kívüli egyezségekre is,
– nem a megrendelő hibájából jött létre a tulajdonjog vagy a szerződi jog megsértése,
– a jogi hiányosság nem a megrendelő egy utasításán alapul és/vagy
– a jogsértés nem amiatt jött létre, hogy a megrendelő a szállítási tételt önhatalmúlag módosította vagy nem szerződésszerűen használta.
Amennyiben a megrendelő a szállítási tétel használatát kárcsökkentési vagy egyéb más fontos okból függeszti fel, köteles harmadik felet tájékoztatni arról, hogy a használat felfüggesztése nem jelenti a tulajdonjog megsértésének elismerését. Bármely használatfelfüggesztést előzetesen egyeztetni kell a Lignomat Kft-vel. Amennyiben a megrendelő felel a tulajdonjog megsértéséért, minden harmadik fél általi igény alól mentesíti a szállítót.
(11) Amennyiben a hiba keletkezéséért vétkesen a megrendelő is felelős, különösen a kárelkerülési és -csökkentési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt a Lignomat Kft igényt formálhat a megrendelő felelősségének megfelelő kártérítésre.
(12) Használt szállítási tétel értékesítése esetén valamennyi hibakövetelés teljes mértékben kizárt, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik.

XII. Felelősség, kártérítés
(1) Kizárólag igazolható módon a Lignomat Kft munkatársai által okozott szándékos és súlyos hanyagság esetén viseli a felelősséget. Egyébként, amennyiben az ÁSZF nem rendelkezik kifejezetten másként, valamennyi szerződéses és szerződésen kívüli felelősség – legyen az bármely okból – a jogilag megengedett mértékben feltételekhez kötött.
(2) Különösen teljes egészében kizárt a szállító alkalmazottjaink, munkavállalóinak, szervezeteinek, alvállalkozóinak és bármely más segítőinek felelőssége, amennyiben a Törvény másként nem rendelkezik.
(3) Amennyiben a szállítási késedelmet (különösen V. szakasz (5) bekezdés) és a hibabejelentést és jótállást (különösen XI. és XIII. szakasz) illető meghatározások további felelősségkizárást irányoznak elő, ezek a pontok előnyt élveznek a jelen XII. szakasz (1) bekezdésével szemben. A jelen XII. szakasz (2) bekezdése minden esetben érvényes.

XIII. Szoftver
(1) A szállítási terjedelemben található más szolgáltatók szoftvere esetén az ő általános szerződési feltételeik és licenszfeltételeik élveznek előnyt. Amennyiben ezekkel a megrendelő nem rendelkezik, kérésre a Lignomat Kft a rendelkezésére bocsátja. Kiegészítésként a Lignomat Kft. értékesítési és szállítási feltételei az irányadók.
(2) Amennyiben a szállítási terjedelemben lévő szoftvert a szállítótól kapta, a megrendelő nem kizárólagos jogot szerez arra, hogy ezt a dokumentációjában használja. A szoftver egynél több rendszerben való használata tilos. A megrendelő átruházhatja a használati jogot a szállítási tétel későbbi tulajdonosaira vagy bérlőire. A használati jog harmadik félre való átruházása esetén a megrendelő köteles biztosítani, hogy harmadik fél ne szerezzen azon túlmenő használati jogokat a szoftver vonatkozásában, mint ami a megrendelőt a szállítási szerződés értelmében megilletett, és hogy harmadik fél legalább a szállítási szerződésből eredő meglévő kötelezettségeit teljesítse a szoftver vonatkozásában. A megrendelő nem tarthatja meg a szoftver másolatát.
(3) A megrendelő köteles a gyártási adatokat – különösen a copyright jelzéseket – megtartani. Továbbá a megrendelő csak a Lignomat Kft előzetes írásbeli jóváhagyását követően módosíthatja a gyártási adatokat.
(4) Valamennyi egyéb a szoftverrel és a dokumentációkkal kapcsolatos jog, beleértve a másolatokat is, a Lignomat Kft-nél, illetve a szoftver szolgáltatójánál marad, kivéve, ha a megrendelő kötelező törvényi előírások alapján ezen túlmenő jogokat szerezhet. A Lignomat Kft nem köteles a szoftver forráskódjának átengedésére, allicenszek kiadása tilos.
(5) Ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Lignomat Kft nem köteles a szoftver frissített verzióját átadni.
(6) A szoftver dologi hibájának csak a specifikáció megrendelő által bizonyított és reprodukálható eltérései tekinthetők. Nem dologi hibáról van azonban szó, ha a megrendelőnek utoljára átengedett szoftververzióban nem lép fel és annak használata megrendelő esetén lehetséges. Megrendelő panaszait köteles az átadástól számított egy héten belül írásban megtenni, a hibát és a megfelelő adatfeldolgozási környezetet a lehető legpontosabban le kell írni.
(7) A szoftver esetén nem formálható hibaigény
– a megállapodott tulajdonságtól való csupán csekély eltérés esetén,
– a használhatóság csupán jelentéktelen károsodása esetén,
– olyan károk esetén, melyek hibás vagy hanyag kezelés miatt keletkeznek,
– olyan károk esetén, melyek különleges külső hatások miatt keletkeznek, s melyeket a szerződésben nem feltételeznek,
– a megrendelő vagy harmadik fél által végzett módosítások vagy bővítések, és az ebből eredő károk esetén,
– azért, hogy az átengedett szoftver a megrendelő által használt adatfeldolgozási környezettel kompatibilis-e.
(8) Amennyiben a szoftver dologi hibát mutat, a Lignomat Kft-nek jogában áll azt saját szabad mérlegelése alapján utólagos javítással vagy pótszállítással elhárítani.
(9) A Lignomat Kft csereként új kiadású (update) vagy új verziójú (upgrade) szoftvert adhat ár, amennyiben azzal rendelkezik vagy az méltányos költséggel beszerezhető. Az update vagy upgrade átadásáig átmeneti megoldást bocsáthat a megrendelő rendelkezésére a dologi hiba elhárítása érdekében, amennyiben ez méltányos költségek mellett lehetséges és a megrendelő a dologi hiba miatt halaszhatatlan feladatokat nem tud ellátni. Amennyiben a szállított adathordozó vagy dokumentáció hibás, a megrendelő kérheti, annak hibátlanra cseréjét.
(10) A dologi hiba elhárítása választás szerint a megrendelőnél vagy a szállítónál történik. A megrendelőnél történő elhárítás esetén, a megrendelő köteles a hardvert és szoftvert, illetve egyéb üzemi körülményeket (beleértve a szükséges számítási időt is) megfelelő kezelőszemélyzettel rendelkezésre bocsájtani. A megrendelő köteles a dologi hiba elhárításához szükséges, nála lévő dokumentumokat és információkat rendelkezésre bocsájtani. Szállító kérésére a távoli karbantartási elérést köteles lehetővé tenni.
(11) A jelen bekezdésben nevezett szállítói kötelezettségek a szoftver hibákra vonatkoznak. Minden egyéb hibajog, megrendelő kárelhárításra vonatkozó követelése és joga, vételárcsökkentés, szerződésfelfüggesztés, bármely felelősségi vagy kártérítési igény, megrendelő minden további szerződéses és szerződésen kívüli támasztott igénye a törvény által megengedett mértékben kizárt.

XIV. Import, adatvédelem
(1) Amennyiben a szállítás a Lignomat Kft részéről engedélyköteles importot tartalmaz, a szerződés csak az adott engedély megszerzését követően tekinthető megkötöttnek. Megrendelő köteles beszerezni a jóváhagyáshoz szükséges összes dokumentumot. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy megszerzi a szükséges behozatali engedélyeket, ennek érdekében minden elvárható erőfeszítést megtesz, de megrendelő ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában köteles az összes költséget megtéríteni. A behozatali engedély megszerzésének garanciáját a Lignomat Kft nem vállalja. Az esetlegesen szükséges egyéb behozatali engedély beszerzése a megrendelő feladata.
(2) Amennyiben a szállítási tételt a megrendelő exportálja, a szállítási tételre vonatkozó exportellenőrzési előírásokat köteles betartani. Amennyiben a megrendelő megszegi az exportellenőrzési előírásokat, a Lignomat Kft-nek jogában áll a teljesítést megtagadni vagy a szerződéstől visszalépni, a megrendelő pedig minden esetben köteles a Lignomat Kft felé kártérítést fizetni. A megrendelő köteles kérésre felhasználási igazolásokat és/vagy végfelhasználói tanúsítványokat is beszerezni.
(3) A személyes adatokat az Adatvédelmi Törvényben meghatározottak alapján rögzíti és tárolja a Lignomat Kft.

XV. Elektromos berendezések hulladékának ártalmatlanítása
(1) A szállítási tétel használatának befejezését követően a megrendelő köteles ezeket a szállítási tételeket saját költségén hulladékként kezelni. Eközben köteles betartani a törvényi előírásokat.
(2) A megrendelő felmenti a szállítót, azaz a Lignomat Kft-t az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv és az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény minden gyártói felelőssége alól; különösen a gyártó visszavételi kötelességét és harmadik fél minden ezzel összefüggésben álló igénye alól.
(3) Amennyiben a szállítási tételt harmadik félnek adják tovább, megrendelő köteles őt szerződésben kötelezni arra, hogy a szállítási tételt a használat végét követően a törvényes előírások figyelembevételével szakszerűen hulladékként kezelje. A szállítási tétel újbóli továbbadása esetén harmadik felet szerződéssel kell kötelezni arra, hogy a szállítási tétel átvevője a nevezett kötelezettséget átvállalja.
(4) A XV. szakasz (3) bekezdés pontjainak megsértése esetén megrendelő köteles a szállítási tételt a XV. szakasz (1) bekezdés szerint visszavenni és a törvényi előírásoknak megfelelően hulladékként kezelni. Harmadik fél esetleges igényei alól a Lignomat Kft mentesítése kötelező.
(5) A Lignomat Kft-nek a megrendelővel szembeni igényei, melyek a fenti a meghatározásokból erednek, legkorábban a használat befejezésétől számított 2 éven belül évülnek el. A határidő számítása alapvetően a megrendelő első a használat befejezéséről szóló, felénk tett írásbeli tájékoztatásának beérkezésével kezdődik.
(6) A szállítási tétel visszavételéről és hulladék kezeléséről szóló ettől eltérő megállapodás a Lignomat Kft részéről írásos formát követel meg.

XVI. Teljesítés helye, titoktartás, alkalmazandó jog, viták rendezése, érvényességi záradék
(1) Amennyiben nem születik ettől eltérő írásos megállapodás, a teljesítés helye: Magyarország
(2) A Megrendelő köteles valamennyi gyártási, üzemi és üzleti titkot, melyekről a megrendelő a szerződéses tárgyalások során, a szerződésben vagy más módon szerez tudomást vagy fog tudomást szerezni, szigorúan bizalmasan kezelni és kizárólag a jelen szerződés céljából felhasználni. Harmadik fél számára történő bármely felhasználás vagy tájékoztatás, átadás tilos. A titoktartási kötelezettség és a felhasználási tilalom a szerződés befejezését követően is 3 évig fennáll. A megrendelő különösen köteles munkatársait és segédeit ugyanerre kötelezni és a kötelesség betartásáért felelős a Lignomat Kft-vel szemben.
(3) A szerződés vonatkozásában kizárólag a 2013 évi V. (PTK) alkalmazandó.
(4) A szállítási szerződésből eredő vagy vele összefüggő valamennyi vita, beleértve a szállítási szerződés fennállására,
érvényességére vagy befejezésére vonatkozó kérdéseket is, elsődlegesen peren kívül békéltető tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben nem sikerül a békés megegyezés, úgy értékhatártól függően a szombathelyi Járásbíróság vagy a szombathelyi Törvényszék illetékességét köti ki.
(5) Amennyiben felek jelen pontokban vagy a szerződésben írásbeli követelményt határoznak meg és nem születik más szabályozás, az elektronikus továbbítás, ami lehetővé teszi a nyilatkozat tartalmának tartós rögzítését, egyenértékű az írásbeli formával. Az a korlátozás érvényes, hogy a II. szakasz (2) bekezdés hatályos megállapodásához aláírás szükséges.
(6) Amennyiben a szerződés vagy a jelen értékesítési és szállítási feltételek egy pontja bármely okból teljesen vagy részben hatályát veszti, a többi megállapodás érvényességét ez nem érinti. A hatálytalan pontot egyetértőleg írásban kell pótolni. Amennyiben az egyetértő pótlás nem lehetséges, a hatálytalan pont helyébe olyan pontot kell helyezni, mely a jelen szerződés értelmében felek szándékának jogilag megengedett formában vélhetően a leginkább megfelel.

Kelt: Szombathely, 2023.03.01.

Kapcsolat
x GINOP